*اطلاعیه*

 اعلام نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان آزمون شرکتی مراقب سلامت و قرارداد پزشک خانواده برگزار شده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

رشته بهداشت عمومی:
خانم مهری نوروزی شادمانی

رشته مامایی:
خانم زهرا زارع

رشته علوم آزمایشگاهی کد ۵۵:
آقای داوود پشوتن سرور

رشته علوم آزمایشگاهی کد ۶۶:
آقای علی کریمی

کلیه پذیرفته‌شدگان موظفند در تاریخ‌هایی که متعاقبا توسط دانشکده علوم پزشکی اسدآباد اعلام ‌می‌گردد جهت ارائه مدارک حضور یابند.