نام و نام خانوادگی: احمد اکبری شایگان

سمت مورد تصدی: رئیس اداره منابع انسانی دانشکده

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: کارشناس مدیریت امور فرهنگی

سوابق تحصیلی:

– کاردان کامپیوتر

– کارشناس امور فرهنگی

سوابق اجرائی :

– مسئول IT بیمارستان ۱۳۹۶-۱۳۹۴

– مسئول امور اداری بیمارستان ۱۳۹۹-۱۳۹۵

نقش منابع انسانی و اهميت روزافزون آن در توسعه بر هيچ كس پوشيده نيست، در فضای پرشتاب و سرشار از رقابت دنيای امروز، آنچه كه منجر به كسب مزيت رقابتی در سازمان ها می شود نيروی انسانی با كیفیت، خلاق، نوآور و پویا است. در مقطع کنونی که دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در مسیر تحول قرارگرفته است، بیشترین سرمایه گذاری و سیاست کلی خود را به تحول مبتنی بر ارتقاء کیفی در تمامی زمینه ها اختصاص داده است و سعی مضاعف خود را در عملکرد دانشکده معطوف به رعایت کلیه استانداردها متناسب با سند آمایش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در راستای تحقق اهداف و رسالت دانشکده طراحی واجرا نموده است.
مجموعه مدیریت امور اداری  در ترسیم افق چشم انداز و تدوین برنامه های خود در راستای تحول دانشگاه با بهره گیری از رهنمودهای ریاست محترم عالی دانشگاه ومعاون محترم توسعه منابع و سرمایه انسانی دانشکده با محور قرار دادن تحول وکیفیت بخشی به این حوزه، مدیریت هزینه ها و صرفه جویی، ارتقاء و بهبود رفاهی نیروی انسانی، مسیر تعالی خود را ترسیم و تدوین نموده است. به همین منظور مجموعه مدیریت امور اداری در جهت نیل به اهداف دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با بكارگیری و حفظ منابع انسانی مجرب، متخصص و متعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت فقیه با رهبری مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای و برخوردار از بصیرت و انگیزه بالا به منظور نقش آفرینی در دانشکده ایفای وظیفه می نماید.

اهداف و برنامه‌ها
  • افزايش نظم، دقت و سرعت ارائه خدمات در مديريت امور اداری
  • افزايش سطح ارائه خدمات رفاهی به كاركنان دانشکده
  • افزايش اطلاعات اعضای هيأت‌علمی در رابطه با بخشنامه‌ها، آئين‌نامه‌ها و مصوبات استخدامی و ترفيعی
  • ساماندهی حضور و غياب، مرخصی‌ها و مأموريت‌های روزانه كارمندان در سطح دانشکده
  • ساماندهی حضور، مرخصی و ماموريت‌های اعضای هيأت‌علمی

شرح وظایف :

مطالعه، بررسی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی

برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی

تلاش در جهت تامین و نگهداشت منابع انسانی مورد نیاز

نظارت بر صدور احکام پرسنلی، کارکنان، بازنشستگان و وظیفه بگیران

برآورد نیروی انسانی موردنیاز و اخذ مجوزهای استخدامی بر اساس اولویت ها و نیازها

تامین منابع انسانس لازم برای ارائه خدمات مربوط به نیروهای طرح پزشکان و پیراپزشکان

ارتقاء و بهبود وضعیت اطلاعات پرسنلی از طریق ایجاد بانک اطلاعاتی کارکنان

برنامه ریزی و نظارت به برنامه های آموزشی کارکنان

برنامه ریزی و نظارت بر واحدهای کارگزینی

هماهنگی با سایر مسئولین دانشکده درجهت پیشبرد اهداف

انجام سایر امور مربوطه طبق مقررات براساس هماهنگی با مافوق

نام و نام خانوادگی تحصیلات/مدرک و رشته تحصیلی سمت مورد تصدی
کریم  حمیدی کارشناسی ارشد مدیریت کارگزین نیروی انسانی دانشکده
کاوه باوندپور کارشناس بهداشت حرفه ای کارشناس منابع برنامه ریزی نیروی انسانی
علیرضا عیدی نیشابوری کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی متصدی دبیرخانه و بایگانی
میلاد ویسی کارشناسی مدیریت کارشناس امور بازنشستگی دانشکده
امیر بیرنگ کارشناسی مدیریت بازرگانی کارشناس نیروی انسانی دانشکده
ناهید مرادی عزتی کارشناس علوم تربیتی کارشناس ارزیابی
مژگان دلفانی کارشناس پرستاری کارشناس آموزش و توانمند سازی کارکنان

 

شماره تماس اداری: ۰۸۱۳۳۱۱۵۴۱۴