نام و نام خانوادگی: جعفر سالمی ظریف

سمت مورد تصدی: مدیر امور مالی دانشکده

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

۱-مسئول درآمد و حسابداری تعهدی درآمد شبکه بهداشت ودرمان اسدآباد
۲-کارشناس حسابداری انبار واموال شبکه بهداشت ودرمان اسدآباد
۳-کارشناس تنظیم اسناد هزینه وحسابداری تعهدی
۴-مسئول انبار بیمارستان قائم
۵-مسئول مالی بیمارستان قائم
۶-مسئول مالی کلینیک ویژه امید
۷-مسئول مالی معاونت بهداشت ومرکز بهداشت
۸-مسئول مالی معاونت آموزش
۹-مسئول مالی فوریت های پیش بیمارستانی
۱۰-کسب گزارش مقبول صورت های مالی دانشکده از حسابرس منتخب هیئت امنا وزارت بهداشت وتصویب شدن گزارش مقبول در جلسه هیئت امنا وزارت بهداشت برای ۵سال مالی متوالی از سال مالی ۱۳۹۷ لغایت پایان سال مالی ۱۴۰۱
۱۱-کارشناس رسیدگی به اسناد مالی
۱۲-گذراندن دوره های کاربردی تهیه وتنظیم صورت های مالی،، حسابداری بخش عمومی،،بودجه وعملکرد وتفریغ بودجه،،استانداردهای حسابداری بخش عمومی،، در مرکز آموزش حسابداران خبره
۱۳-سرپرست بودجه وپاییش عملکرد دانشکده
۱۴-مدیریت بهینه تامین لوازم وتجهیزات پزشکی جهت پیشگیری ودرمان بیماری کرونا در سالهای ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۰ وثبت دانش در این خصوص در پایگاه دانش وزارت بهداشت

معرفی مدیریت امور مالی:

مدیریت امور مالی دانشکده از مدیریت های میانی دانشکده می باشد که ذیل نظر ریاست دانشکده و معاونت توسعه دانشکده انجام وظیفه می نماید. جهت مدیر مالی دانشکده با پیشنهاد معاونت توسعه و پس از تأیید هیئت امنا توسط ریاست دانشکده ابلاغ زده می شود. این مدیریت هم اکنون دارای دو اداره رسیدگی به اسناد مالی و اداره اعتبارات و تأمین اعتبار منابع مالی می باشد. همچنین در این مدیریت 5 نفر کارشناس رسمی، 4 نفر کارشناس پیمانی، 5 نفر کارشناس قراردادی و 5 نفر کارشناس شرکتی  مشغول به خدمت می باشند.

ماموریت های اصلی مدیریت امور مالی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد شامل موارد زیر می باشد: ارتقاء سیستم های مالی و حسابداری و ایجاد شفافیت مالی و قابل اتکا نمودن اطلاعات و گزارش های مالی در جهت بهره گیری از شیوه های نوین علمی با همکاری مسئولین و کارشناسان خبره مدیریت امور مالی در جهت رسیدن به یک استاندارد و منابع مدیریت اقتصادی و تأثیرگذارکه موجبات  فراهم نمودن رضایت ذینفعان دانشکده باشد انجام امور مالی طبق استانداردهای حسابداری بخش عمومی پاسخگوئی به مدیران داخلی و استفاده کنندگان قانونی خارج از دانشکده از اطلاعات مالی دانشکده

چشم انداز مدیریت امور مالی:

شفاف سازی و بهینه سازی اطلاعات مالی از طریق استقرار حسابداری تعهدی و استقرار سیستم قیمت تمام شده در کلیه سطوح خدمات و کمک به تجزیه و تحلیل مسائل مرتبط با مدیریت مالی و حسابداری و همچنین رسیدن به یک استاندارد جامع مدیریت اقتصادی منابع یک دانشگاه برتر کشوری طی ۵ سال آینده برنامه ششم توسعه

 

ماموریت:

ارتقا سیستم های مالی و حسابداری و ایجاد شفافیت مالی و قابل اتکاء نمودن اطلاعات و گزارش های مالی در جهت بهره گیری از شیوه های نوین علمی با همکاری مسئولین و کارشنااسان خبره مدیریت امور مالی در جهت رسیدن به یک استاندارد و منابع مدیریت اقتصادی و تاثیرگذار که موجبات فراهم آوردن رضایت مندی ذینفعان دانشگاه می باشد.

 

مديريت مالي تامين كننده اطلاعات مالي قابل اتكاء كه از طريق اين اطلاعات ، مديران ارشد بتوانند مناسبترين تصميم گيري را داشته باشند

و با تصميم گيري صحيح و به موقع از طريق اين اطلاعات اثربخشي و كارايي خدمات را افزايش دهند

شرح وظایف:

  1. تهیه و تدوین صورت های مالی موسسه از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی، محاسباتی، نگهداری و تنظیم حساب ها بر اساس این آیین نامه، مقررات حاکم بر تحریر دفاتر و ضوابط مربوطه، صحت و سلامت آن ها و تهیه گزارشات مالی مدیریتی.
  2. اعمال نظارت بر اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی موسسه و واحدهای اجرایی.
  3. تبادل اطلاعات مالی موسسه حسب مورد با دستگاه های نظارتی قانونی با هماهنگی رییس موسسه (یا مقام مجاز از طرف ایشان).
  4. نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار و نظارت بر وصول به موقع درامدهای موسسه.
  5. نظارت بر عملکرد مالی واحدهای اجرایی مستقل و غیر مستقل
  6. شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی های موسسه.
  7. اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاءهای مجاز.
  8. اجرای نظام نوین مالی بر اساس دستورالعمل های ابلاغی وزارت متبوع.
  9. اجرای آن بخش از عملیات مالی موسسه که در چارچوب بودجه تفصیلی مصوب هیات امناء برعهده مدیر امور مالی می باشد.
  10. پیگیری و به روزرسانی مانده حساب های سنواتی.

چشم انداز مدیریت امور مالی:

شفاف سازی و بهینه سازی اطلاعات مالی از طریق استقرار حسابداری تعهدی و استقرار سیستم قیمت تمام شده در کلیه سطوح خدمات و کمک به تجزیه و تحلیل مسائل مرتبط با مدیریت مالی و حسابداری و همچنین رسیدن به یک استاندارد جامع مدیریت اقتصادی منابع یک دانشگاه برتر کشوری طی ۵ سال آینده برنامه ششم توسعه

 

ماموریت:

 

ارتقا سیستم های مالی و حسابداری و ایجاد شفافیت مالی و قابل اتکاء نمودن اطلاعات و گزارش های مالی در جهت بهره گیری از شیوه های نوین علمی با همکاری مسئولین و کارشنااسان خبره مدیریت امور مالی در جهت رسیدن به یک استاندارد و منابع مدیریت اقتصادی و تاثیرگذار که موجبات فراهم آوردن رضایت مندی ذینفعان دانشگاه می باشد.

نام و نام خانوادگی

تحصیلات/مدرک و رشته تحصیلی

سمت مورد تصدی

سحر نظری دوست کارشناسی حسابداری رئیس اداره اعتبارات
حمید مرادی کارشناسی حسابداری کارشناس حقوق و دستمزد
زینب زارع کارشناسی حسابداری کارشناس درآمد
پرستو کریمی نصرت کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس رسیدگی به اسناد و مدارک مالی
علی عباسی کارشناسی حسابداری کارشناس امور مالی
شکوفه مرسلی کارشناسی حسابداری کارشناس امور مالی
خاطره خورشیدی کارشناسی حسابداری کارشناس امور مالی
سعیده شیر محمدی کارشناسی حسابداری کارشناس امور مالی
افشین بدریان آزاد کارشناسی مدیریت دولتی کارشناس امور مالی

 

شماره تماس اداری:۰۸۱۳۳۱۲۴۴۲۸