معرفی سرپرست گروه برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد

نام و نام خانوادگی: رسول مقصودی

سمت مورد تصدی: سرپرست گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

رسالت گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

مديريت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد دانشکده بمنظور تامين ، تخصيص و توزيع عادلانه منابع مالی دانشکده ، پيش بينی نيازهای آينده ، شناسائی ، جذب و بهره برداری از منابع موجود ، تهيه ، پيشنهاد و دفاع از سياستهای اجرائی دانشکده در زمينه بودجه ريزی و اجرای بودجه در چارچوب سياستها و راهبردهای کلان دانشکده زير نظر معاونت توسعه و برنامه ريز ی منابع فعاليت می کند
اين مديريت بر اساس ارزشهای عدالت اجتماعی ، قانون مداری ، کرامت انسانی ، فرهنگ اسلامی و شايسته سالاری و حمايت از نوآوری و استفاده از شيوه های علمی جهت شناسائی و استفاده از منابع ، تقويت روحيه امانتداری ، مسئوليت پذيری و کار تيمی ، پاسخگوئی مطمئن ، به موقع و قابل اتکا به مشتريان خود شامل واحدهای تابعه دانشکده ، واحدهای ستادی ، مديريت های ستادی ، معاونت توسعه و برنامه ريزی منابع و تحول اداری ، وزارتخانه و کارکنان مديريت بودجه و سایر ذينفعان .
تهيه و پيشنهاد سياستهای اجرائی و خط مشی های دانشکده در زمينه بودجه ريزی و اجرای بودجه در چار چوب اهداف و سياستهای کلان دانشکده و همگام با مقتضيات زمان و هماهنگ با واحدها
برنامه ريزی در جهت تامين و تخصيص و توزيع عادلانه منابع مالی با تجزيه و تحليل وضع موجود ، پيش بينی آينده
طراحی الگوهای مناسب و تلاش در جهت استقرار نظام بودجه ريزی عملياتی .
ارائه خدمات اطلاع رسانی به کليه سطوح مديريتی دانشکده در خصوص امور مربوط به بودجه و ارائه گزارش های مستند تحليلی دوره ای
تشکيل و هدايت گروههای کاری مشترک با واحدهای ستادی و اجرائی در راستای انجام مطالعات کاربردی .
ارزيابی و بازنگری مستمر عملکرد مديريت و ارتقاء موقعيت آن از طريق نوسازی و بهسازی پيکره کارشناسی و اصلاح فرآيندها و روشهای انجام کار
جذب مناسب اعتبارات عمومی و در آمد اختصاصی و بهينه سازی مديريت منابع
مکانيزاسيون عمليات بودجه و ايجاد شبکه های اطلاع رسانی
بهره برداری از فنآوری و روش های جديد مديريتی برای رسيدن به کارآئی و کار آمدی بالاتر

 

اهداف:

 

تلاش در جهت افزايش درآمدهای دانشکده
تلاش در جهت کاهش هزينه های دانشکده
ارتقاء کيفيت خدمات ارائه شده
بهبود رضايت مندی گيرندگان خدمت

راهبردها:

ساماندهی مديريت منابع مالی دانشکده در راستای اهداف و برنامه های دانشکده

طراحی و استقرار نظام بودجه ريزی عملياتی
توانمند سازی کارکنان
ساماندهی و توسعه مديريت اطلاعات
بهبود فرآيندهای بودجه و ارتقاء بهره وری
ارائه پژوهش های کاربردی و بهره برداری از نتايج آنها

شرح وظایف مدیریت بودجه:

 

 1. تهیه و ابلاغ بخشنامه بودجه دانشکده به واحدهای تابعه براساس بخشنامه کلی بودجه کشور و مصوبات هیات امنا
 2. تهیه پیش نویس برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت دانشکده با همکاری دیگر واحدها
 3. همکاری با دیگر واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی آنها
 4. جمع آوری بودجه های پیشنهاد شده توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات پیشنهادی
 5. تلفیق و تنظیم بودجه پیشنهاد شده در قالب اهداف و خط مشی های دانشکده
 6. ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و نظارت بر اجرای بودجه از طریق مراقبت در نحوه مصرف و اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها
 7. بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و توجیه واحدها در خصوص مفاد بخشنامه ضوابط تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی و نیز ضوابط اجرای بودجه سنواتی
 8. نگهداری حساب اعتبارات بر حسب برنامه‌ها و فصول هزینه و تهیه جداول و آمارهای ماهانه از وضعیت تأمین اعتبارات مصوب
 9. تهیه و تدوین گزارشات بودجه‌ای و هماهنگی با امور اداری و مالی برای اطلاع از میزان هزینه‌های پرسنلی و سایر هزینه‌ها بمنظور تنظیم بودجه تفصیلی پیشنهادی
 10. تهیه و تنظیم اصلاحیه‌های متمم بودجه تفصیلی دانشکده

 

شرح وظایف كارشناس بودجه:

 1. نظارت بر تكمیل فرمهای تنظیم بودجه
 2. بررسی اعتبارات درخواستی واحدها واخذ توضیحات لازم از مسئولین امور در مورد بودجه پیشنهادی
 3. نگهداری حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه وتهیه جداول مقایسه ای بودجه سالهای قبل
 4. پیش بینی درآمد وبرآورد هزینه فعالیتها ،طرحها وبرنامه ها
 5. اظهار نظر در مورد پیشنهاد واحدها برای استخدام از نظر مالی
 6. تهیه نمودار وآمارهای مورد نیاز وتجزیه وتحلیل آنها
 7. تهیه بخشنامه های لازم برای راهنمایی های مسئولین واحدها به منظور دریافت اطلاعات وآمار مورد نیاز
 8. شركت در كمیسیونهای مختلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها ودفاع از آن در مراجع ذیصلاح
 9. نظارت بر تعیین تخصیص اعتبارات فعلی وابلاغ آن به اداره كل امور مالی جهت اجرا
 10. بررسی وتهیه پیشنهادات اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم
 11. اظهار نظر در مورد قوانین وآیین نامه ها ومقررات مربوطه
 12. ارائه گزارشات بودجه ای ومالی ادواری به ریاست یا معاونین حسب مورد
 13. پیگیری مستمر اعتبارات مورد نیاز دستگاه اجرایی
 14. انجام سایر امور محوله مطابق دستور مقام مافوق وبرابر مقررات

نام و نام خانوادگی: راضیه فتوحی

سمت مورد تصدی: کارشناس بودجه

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

نام و نام خانوادگی: یاسر نوروزی

سمت مورد تصدی: کارشناس بودجه

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: کارشناسی حسابداری

شماره تماس اداری: ۰۸۱۳۳۱۱۷۴۵۲