برگزاری جلسه کمیته ماده ۵ جهت بررسی و نحوه تکمیل و امتیازدهی فرم های کرونای مربوط به خوداظهاری داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری استخدام پیمانی سال ۱۴۰۲.

این جلسه به ریاست مهندس صادق نجفی فاتح معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشکده ،جناب آقای مهذب نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان و دیگر اعضای این کمیته در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.

 مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد