حضور ریاست ، معاونین، مدیران، کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد در راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان

 مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد