بازدید مداوم معاونت توسعه از پروژه اتاق عمل بیمارستان حضرت قائم(عج )

 مهندس صادق نجفی فاتح معاون توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی دانشکده به اتفاق دکتر سمانه جم ریاست بیمارستان حضرت قائم (عج) و تیم مدیریتی بیمارستان از پروژه توسعه اتاق عمل جدید بازدید کردند.

 همچنین در این بازدید معاونت توسعه از نزدیک در جریان روند پیشرفت پروژه قرار گرفتند و دستورات لازم جهت تسریع در تکمیل پروژه را به پیمانکار صادر نمودند.

 در پایان این بازدید مهندس نجفی قول مساعدت برای تکمیل شدن این پروژه دادند.

 مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد