برگزاری جلسه مربوط به بررسی نیازهای معاونت های دانشکده

این جلسه به ریاست مهندس صادق نجفی فاتح معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده با حضور اعضای مربوطه و نمایندگان معاونت‌های مختلف دانشکده جهت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (نیروهای طرحی) در سه ماهه چهارم سال 1402 در دفتر این معاونت برگزار شد.

مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد