برگزاری جلسه بررسی پیشرفت پروژه های بهداشتی

جلسه پیگیری و رفع مشکل احداث خانه های بهداشت به ریاست مهندس شهبازی دبیر پروژه های بهداشتی دانشکده و با حضور مدیران معاونت توسعه و پیمانکار طرف قرارداد در دفتر معاونت توسعه برگزار شد.

در این جلسه موانع و مشکلات پروژه های بهداشتی بررسی و راهکارهای لازم در جهت تسریع در ادامه عملیات ساخت پروژه های بهداشتی ارائه شد.

مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد